فونداسیون دکل مهاری

قیمت فونداسیون دکل بدون آرماتور بندی هر کدام برای 4 پایه 1500.000 تومان با آرماتوربندی 2500.000 تومان 

فونداسیون دکل مهاری بخشی از سازه می باشد که بار و فشار وارد از نقاط مختلف دکل وهمچنین بارهای اضافی را به زمین منتقل می کند.جهت طراحی ، تولید و نصب انواع دکل ها نیاز به فونداسیون می باشد . که پس از محاسبه ارتفاع دکل ، بار بر روی دکل ، بادگیری آن و نوع مقاومت خاک منطقه نصب ، فونداسیون  مختص به آن دکل طراحی و نصب می گردد.