فونداسیون دکل مهاری

قیمت فونداسیون دکل برای هر پایه و عصائی 420 هزار تومان می باشد.

فونداسیون دکل مهاری بخشی از سازه می باشد که بار و فشار وارد از نقاط مختلف دکل وهمچنین بارهای اضافی را به زمین منتقل می کند.جهت طراحی ، تولید و نصب انواع دکل ها نیاز به فونداسیون می باشد . که پس از محاسبه ارتفاع دکل ، بار بر روی دکل ، بادگیری آن و نوع مقاومت خاک منطقه نصب ، فونداسیون  مختص به آن دکل طراحی و نصب می گردد.