کابل مسی بدون روکش

سیم مسی بدون روکش در نمره 25 ، 35 ، 50

نمره 50 متری 37.000 تومان ، نمره 35 متری 21.000 تومان ، نمره 25 متری 17.000 تومان ،

کابل ارت در دو نوع روکش دار و بدون روکش ، سیم حفاظتی ساده و ارزانی است که در صورت بروز صاعقه و برق دار شدن دکل  ما را از خطر برق گرفتگی مصون می دارد . در این روش برق دکل از طریق یک سیم به زمین منتقل میشود و لذا اشخاص دچار برق گرفتگی نمی شوند. همان طور که می دانید جریان برق همیشه از مسیری عبور می کند که کمترین مقاومت را دارا باشد، حال اگر  دکل برق دار شده باشد بدن انسان به عنوان یک هادی و سیم ارت به عنوان هادی دیگر با یکدیگر اتصال موازی را تشکیل می دهند و در نهایت جریان برق از سیم ارت که نسبت به بدن انسان مقاومت بسیار کمتری دارد عبور می کند و چون بار زمین منفی است فیوز مربوط به دستگاه قطع می شود و به انسان آسیبی نمی رسد

کابل ارت تمام مس رو کش دار نمره 25 

کابل ارت تمام مس رو کش دار نمره 35 

کابل ارت تمام مس رو کش دار نمره 50

کابل ارت روکش دار