عاقبت زدن دکل بدون رعایت استانداردها

نصب دکل از کارهای خیلی حساس و دقیق و مهندسی می باشد که اگر به درستی انجام نشود ممکن است باعث سرنگونی دکل و خدای نکرده تلفات جانی گردد ، همانطور که در تصاویر ذیل مشاهده می نمایید به علت عدم رعایت استانداردهای نصب دکل شاهد رخدادهای تاسف برانگیزی می باشیم .
سقوط دکل بدون تلفات جانی در تهران :

سقوط دکل و مرگ یک نفر به همراه خراب شدن ساختمان :

سقوط دکل در اروند کنار آبادان :